1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA COMUNEI LUNGEŞTI, NR. 9, LUNGEŞTI, judeţul VÂLCEA, telefon 0250830502, fax 0250830502, email primar_lungesti@yahoo.com, persoană de contact Miron Ioana
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: pajisti aflate in domeniul privat al comunei Lungesti in suprafata totala de 138 ha, compuse din izlazurile : Armasaru-55 ha, Valea Rea -33 ha, Simu – 20 ha si Carcadiesti – 30 ha.
2.1. Procedura de atribuire a contractului de inchiriere este licitatie publica.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia va putea fi achiziţionată începand cu 18.04.2014 pană la data de 30.04.2014, zilnic între orele 08:00-14:00 de la sediul Primăriei Lungeşti

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: zilnic între orele 08:00-14:00 de la sediul Primăriei Lungeşti

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: sediul Primăriei Lungeşti , comuna Lungesti, sat Lungesti, nr. 9.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 50 lei documentatia de atribuire, iar garantia de participare este de 200 lei, contravaloarea acestora se va plati în numerar la casieria concedentului

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2014

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.04.2014, ora 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primariei Lungeşti

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun intr-un singur plic inchis si sigilat care va contine documentele prevazute in caietul de sarcini. Nu se admit oferte alternative si nici oferte comune. Ofertele se depun intr-un singur exemplar semnat pe fiecare pagina de catre ofertant.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2014. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăsura în data de 05.05.2014, ora 12:00 la sediul Primariei Lungeşti, sala Consiliului Local

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.04.2014