0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro
Concurs de recrutare in vederea ocuparii functiilor publice vacante de executie de consilier (contabil), gradul profesional asistent
Posted on Categories Concursuri

Primăria Comunei Lungeşti, judeţul Vâlcea, anunţă organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice vacante de execuţie de consilier (contabil), gradul profesional asistent, la Compartimentul Financiar-Contabil şi consilier, gradul profesional superior, la Compartimentul Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungeşti.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Lungeşti şi vor avea 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul.

Read more „Concurs de recrutare in vederea ocuparii functiilor publice vacante de executie de consilier (contabil), gradul profesional asistent”

Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electrician
Posted on Categories Concursuri

Primaria Comunei Lungesti, judetul Valcea organizeaza in data de 14.07.2014 concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electrician, post contractual in cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungesti.

Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.06.2014 ora 14:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la numarul de telefon 0250830502 sau de la sediul Primariei Comunei Lungesti.

Anunt inchiriere pajisti
Posted on Categories Anunturi publice
1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA COMUNEI LUNGEŞTI, NR. 9, LUNGEŞTI, judeţul VÂLCEA, telefon 0250830502, fax 0250830502, email primar_lungesti@yahoo.com, persoană de contact Miron Ioana
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: pajisti aflate in domeniul privat al comunei Lungesti in suprafata totala de 138 ha, compuse din izlazurile : Armasaru-55 ha, Valea Rea -33 ha, Simu – 20 ha si Carcadiesti – 30 ha.
2.1. Procedura de atribuire a contractului de inchiriere este licitatie publica.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia va putea fi achiziţionată începand cu 18.04.2014 pană la data de 30.04.2014, zilnic între orele 08:00-14:00 de la sediul Primăriei Lungeşti

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: zilnic între orele 08:00-14:00 de la sediul Primăriei Lungeşti

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: sediul Primăriei Lungeşti , comuna Lungesti, sat Lungesti, nr. 9.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 50 lei documentatia de atribuire, iar garantia de participare este de 200 lei, contravaloarea acestora se va plati în numerar la casieria concedentului

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2014

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.04.2014, ora 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primariei Lungeşti

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun intr-un singur plic inchis si sigilat care va contine documentele prevazute in caietul de sarcini. Nu se admit oferte alternative si nici oferte comune. Ofertele se depun intr-un singur exemplar semnat pe fiecare pagina de catre ofertant.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2014. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăsura în data de 05.05.2014, ora 12:00 la sediul Primariei Lungeşti, sala Consiliului Local

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.04.2014