Primăria Comunei Lungeşti, judeţul Vâlcea, anunţă organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice vacante de execuţie de consilier (contabil), gradul profesional asistent, la Compartimentul Financiar-Contabil şi consilier, gradul profesional superior, la Compartimentul Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungeşti.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Lungeşti şi vor avea 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul.

Dosarele se depun la sediul Primariei Lungeşti în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Proba scrisă va avea loc pe data de 09.07.2014, orele 10.00, iar interviul pe data de 11.07.2014, orele 10.00.

Pentru a participa la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier (contabil), gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, participantii trebuie să îndeplinească conditiile generale prevăzute de art. 54 din legea nr. 188/ 1999, (r2), cu modificările si completările ulterioare si următoarele conditii specifice:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice,
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice.

Bibliografia concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier (contabil), gradul profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungesti, Compartimentul Financiar-Contabil este urmatoarea:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 82/1991republicata-legea contabilitatii;
 6. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Pentru a participa la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului cadastru, participantii trebuie să îndeplinească conditiile generale prevăzute de art. 54 din legea nr. 188/ 1999, (r2), cu modificările si completările ulterioare si următoarele conditii specifice:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in inginerie manageriala, agricultura, cadastru;
 • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice

Bibliografia concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, gradul profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungesti, Compartimentul Cadastru este urmatoarea:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
 4. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 5. Legea nr.18/1991, a fondului funciar;
 6. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 7. O.G. nr.28/2008, ordonanta privind registrul agricol;

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul instituţiei, sau la telefon 0250830502.