0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro

Primarul

PRIMARUL este cel care reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor omului;
 • asigura respectarea si executarea hotararilor Consiliului local;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consilului local;
 • ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor, calamnitatilor, catastrofelor, incendiilor etc.;
 • asigura intretinerea drumurilor publice;
 • controleaza igiena si salubritatea locurilor publice;
 • conduce serviciile publice locale;
 • asigura administrarea bunurilor ce apartin orasului;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

In directa subordonare a PRIMARULUI sunt:

 • Viceprimar
 • Secretar

Viceprimarul

VICEPRIMARUL comunei este ales de catre consiliul local, din randul membrilor sai. El exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute de art.70 din Legea 215/2001.:

 • indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu spijinul serviciilor de specialitate;
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
 • exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
 • raspunde de iventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al orasului;
 • organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate;
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel;

Compartimente si servicii in subordinea VICEPRIMARULUI:

 • Compartimentul Tehnic, Achzitii Si Lucrari Publice
 • Serviciul Public De Administrarea Domeniului Public – Privat Si Gospodarie Comunala.

Secretar

SECRETARUL comunei este functionar public de conducere. Nu poate fi membrul al unui partid politic.

 • participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
 • coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala;
 • avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local;
 • avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
 • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
 • asigura publicitatea hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 • poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor publice locale, stabilite de primar;