0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro
Anunt de Participare la Licitatie deschisa pentru concesiune teren
Posted on Categories Licitatii publice

1. Informaţii generale privind concedentul:Consiliul Local Lungesti, prin Primar, cu sediul in Comuna Lungesti , cod 247325, telefon 0250830502, fax 0250830502, cod fiscal 2573900 , persoana de contact Miron Ioana – consilier achizitii publice, e-mail : primar_lungesti@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren în suprafata de 515 mp , teren centru comuna “b” ,din domeniul public al Com. Lungesti.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu data publicării anunţului până în data de 01.10.2013, zilnic între orele 08,00-16,00 de la sediul primariei Comunei Lungesti, Biroul de achizitii publice.

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 10 lei, contravaloarea acesteia se va plăti în numerar la casieria concedentului.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.09.2013

4. Informaţii privind ofertele:
Data limită de depunere a ofertelor: 03.10.2013 , ora 900
Ofertele în plic închis se depun la sediul primariei Comunei Lungesti, Biroul de achizitii publice.
Oferta trebuie depusă în 2 exemplare din care 1 original şi o copie. Ofertele se depun în două plicuri închise şi sigilate, apoi se introduc intr-un plic exterior, care se înregistrează în ordinea primirii lor.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 04.10. 2013, ora 09,00 la Sediul primariei Comunei Lungesti, Sala Consiliului Local. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare, la termenul fixat pentru deschiderea lor.

6.Data transmiterii anuntului catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
16.09.2013

PRIMAR,
DR. ING. COSTEA TIBERIU